38. พื้นที่วิกฤตอุทกภัยและภัยแล้ง

ข้อมูลตัวชี้วัด “พื้นที่วิกฤตอุทกภัยและภัยแล้ง”

พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งในประเทศไทย ใน พ.ศ. 2561 แบ่งประเภทพื้นที่ตามความรุนแรงของสภาวะวิกฤต ได้แก่ (1) พื้นที่วิกฤตรุนแรงและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 75.92 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.55 (2) พื้นที่วิกฤตปานกลาง 46.20 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.33 (3) พื้นที่วิกฤตน้อย 34.08 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.57 และ (4) พื้นที่ไม่วิกฤต 166.24 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 51.56

พื้นที่วิกฤตน้ำท่วมและภัยแล้งในประเทศไทย พ.ศ. 2561

ที่มา: กรมทรัพยากรน้ำ (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562